New Step by Step Map For תביעות קטנות תאונת רכב

לאחר שציין כל אלה, נתן אמון בגרסתו של המשיב כי נפצע כשנפל מרכבו שעה שניסה לאחוז בדלת הרכב, בעוד הנוסע המזדמן השתלט על הרכב ונמלט עימו. בפן המשפטי, קבע בית המשפט כי האירוע הינו בגדר 'תאונת דרכים' כמובנה בחוק הפיצויים, ושלל את קיומה של החזקה הממעטת – היא ה"תאונה מכוונת". נקבע כי את המונח "כוונה" יש לפרש בצמצום כך שעל הטוען לה – קרנית והמבטחת - להוכיח כוונה ספציפית וברורה לפגיעה בגופו או רכושו של המשתמש ברכב המנועי. כוונה מעין זו לא הוכחה על ידן, הואיל ורצונו של הנוסע המזדמן היה להשתלט על הרכב כדי לעשות בו שימוש תעבורתי גרידא, להבדיל מכוונה ממוקדת לפגוע בגופו של המשיב או ברכושו. משנקבע כי האירוע הינו 'תאונת דרכים', פסק בית המשפט למשיב פיצויים בראשי הנזק שונים, ומצא כי קרנית הינה האחראית הבלעדית לתשלומם. את המבטחת פטר בית המשפט מתשלום משום שבפוליסת ביטוח הרכב אותה הנפיקה יש חיסוי ביטוחי רק לשימושו של המשיב ברכב או לאדם הנוהג ברכב מטעמו. מאחר שהנוסע המזדמן השתלט על הרכב, משמע כי נפסק שימושו של המשיב כנהג ברכב והוא הפך ל'נוסע' בעל כורחו ברכב שבו הנהג (הנוסע המזדמן) משולל כיסוי ביטוחי.

ברכב נשוא הדיון "רכב" עפ"י הדין, שכן אחרת כיצד ניתן לטעון לחניה כדין.

פרקתי כי רציתי לראות אם ראש המנוע בסדר וגם לקחתי לבדיקה במוסך. רציתי לראות מה יש לו לראש המנוע. אני למדתי מכונאות בקווקז מקום הולדתי" (ראה שם).

הנתבעת טוענת כי דין התביעה להידחות מחמת שבכל הנוגע לפרטי רכב הנתבעת מדובר בעדות מפי השמועה - שאינה קבילה.

  בית המשפט לתביעות קטנות

תביעות קטנות הפרה של הסכם רכישת רכב

"מטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים לענין הגשה וניהול של תובענות ייצוגיות, לשם שיפור ההגנה על זכויות, ובכך לקדם בפרט את אלה:

עבירות אלו לא הוכחו ע"י התביעה ולפיכך אני מזכה את הנאשם מעבירות אלו.

כתב הגנה, בבית משפט לתביעות קטנות, הוא כלי התגוננות כנגד כתב תביעה העומד מולכם. בעת פתיחת הליך משפטי, התובע מגיש למזכירות בית המשפט שלושה העתקים של כתב תביעה, מזכירות בית המשפט תשלח העתק של כתב התביעה לנתבע. מה מותר לרשום בכתב ההגנה?

יפים לענייננו הדברים הבאים כפי שפורסמו בת.א (ת"א) רותי רם אום נ' סנאורה בע"מ (פורסם במאגרים): "כיום תביעות בגין עוגמת נפש מתפשטות כאש בשדה קוצים. אין לסטות מהעובדה כי המדובר פה בענין אזרחי מסחרי, ולכן יש למדוד אותו במשורה.

בהתאם לכך קיים הליך הקרוי "תשלום תכוף" המהווה סכום שיש בו בכדי לענות על הצרכים הבאים:

יתר על כן, הנתבעת לא הציגה את כרטיס העבודה המקורי, אלא העתק צילומי של הכרטיס. התצלום אינו ברור די הצורך וכלל לא שוכנעתי שמדובר בכרטיס המתייחס למשאית נשוא התביעה.

בפני בית המשפט העידו מטעם התביעה שוטרים שנכחו במקום בליל הארוע, קצין משטרה שערך לנאשם שימוע בדבר פסילה מנהלית, גובה הודעת הנאשם, בוחן תנועה, והנהג המעורב בתאונה.

"עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות more info ערך; הוראה זו תחול גם לענין כל גמול אחר, שנותן מעסיק לעובד או עבורו בקשר לעבודתו; לענין חוק זה, "גמול אחר" – כל תוספת, טובת הנאה, קצובה, מענק, תנאים נלווים, תשלום לכיסוי הוצאות, תשלומים בשל החזקת רכב, שימוש בטלפון, מכסת שעות נוספות, רכישת ספרות מקצועית, ביגוד, שימוש ברכב, או כל תגמול אחר בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, והכל אף אם אינם שכר עבודה."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *